معرفی رشته شنوایی سنجی | فرست مشاور

معرفی رشته شنوایی سنجی – بازار کار شنوایی سنجی

هدف و ماهیت ( معرفی رشته شنوایی سنجی )گوشهایت را بگیر و دنیای سرشار از سکوت را تصور کن! دنیایی که در آن تنها صدای بوق بلند اتومبیلها را بطور مبهم میشنوی اما از ترنم آبی باران، نغمههای سبز پرندگان، نوای دلنشین مادر و صدای خندههای شادمانه کودکان بیخبر خواهی ماند .سخت است. نه؟ تحمل…

معرفی رشته رادیولوژی | فرست مشاور

معرفی رشته رادیولوژی – بازار کار رشته رادیولوژی

تکنولوژی پرتوشناسی ( معرفی رشته رادیولوژی) برای معرفی رشته رادیولوژی ابتدا تاریخچه این رشته بدانید که : با تولد این تکنولوژی، بشر از پوست و گوشت گذشت و به اعماق شگفت انگیز بدن انسان راه یافت و توانست اجزای بدن را بیشتر در معرض دید و بررسی قراردهد.سخن از دانش رادیولوژی تشخیصی است که در…