رشته های پیراپزشکی دانشگاه علمی کاربردی

رشته های پیراپزشکی دانشگاه علمی کاربردی

دانشگاه علمی کاربردی دانشگاهی است که اکثر رشته ها از گروه های مختلف را شامل میشود.رشته های پیراپزشکی دانشگاه علمی کاربردی نیز دارای محبوبیت و البته پر متقاضی در مقطع کاردانی و کارشناسی میباشد. قبل از معرفی رشته های پیراپزشکی دانشگاه علمی کاربردی با روند پذیرش و قوانین پذیرش در این دانشگاه آشنا شویم شرایط…

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی هر ساله در دو بازه زمانی برای ورودی مهر و ورودی بهمن اتفاق می افتد. مدرک دانشگاه علمی کاربردی همانند دانشگاه آزاد مهر وزارت علوم تحقیقات و فناوری را شامل میشود تنها تفاوت های کوچکی با دانشگاه آزاد از لحاظ مدرک دارد. سیستم دانشگاه علمی کاربردی ناپیوسته میباشد یعنی ما…